Witaj na stronie!

Książki / Books

2007 Mobilizacja i konflikt etniczny. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa
1996 Społeczność czeska w Zelowie. Problemowa monografia socjologiczna. /The Bohemian Minority in Zelów. The Sociological Monography/ Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa
1992 Świat społeczny Ślązaków. Rekonstrukcja treści świadomości potocznej. /The Social World of Silesians. The Reconstruction of Everyday Consciousness/ razem z /together with/ Krzysztofem Łęckim, Kazimierą Wódz, Jackiem Wodzem, Instytut Socjologii, Katowice

Artykuły / Articles

2008 Arbeitsmarkt und Kommunen in Oberschlesien: Chorzów - eine Stadt im Wandle, w: Demographie als Herausforderung für den öffentlichen Sektor, Reinhold Sackmann, Bernadette Jonda, Maria Reinhold (red.), VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden
2006 Die sakralen Stätten nationaler Minderheiten in Polen: Ethnische Moblilisierung, Kollektives Gedächtnis und Konflikte, w: Migration und Erinnerung, Christiane Harzig (red.), V&R uni press, Göttingen
2006 Typy legitymizacji narodowości ślšskiej a narodowy spis powszechny, w: Lucjan Adamczuk, Sławomir Łodziński (red.), Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, Wydawnictwo Scholar, Warszawa
2005 Prawosławno-białoruski i katolicko-polski kanon pamięci społecznej w zbiorowościach lokalnych Podlasia, w: Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej. Andrzej Szpociński (red.), Instytut im Adama Mickiewicza, Warszawa
2004 Wspólnoty religijne i przestrzeń lokalna. święte obszary nad Bugiem na Podlasiu, KULTURA WSPÓŁCZESNA, nr 4 (42), 2004, Joanna Kurczewska (red.), Narodowe Centrum Kultury Warszawa
2004 Formy wielokulturowości. Mniejszość niemiecka, Polacy i narodowość ślšska na Górze św. Anny, w: Naród, kultura i państwo. W procesie globalizacji, Jarosław Rokicki, Monika Banaś (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2002 Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce. Etniczność-konflikt-religia /The Sacred Sites of the National Minorities in Poland. Ethnicity-Conflict-Religion, Borussia. Kultura-Historia-Literatura, Olsztyn, 26.
2001 Tożsamość etniczna i przestrzeń. Święte obszary na Górnym Ślasku /Ethnic Identity and Space. The Sacred Sites in Upper Silesia/, in Jacher, Władysław (ed.) Eseje socjolgiczne, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
1999 Heilige Plätze, Helden, Sprachen. Die volkstümliche Mobilisierung der deutschen Bevölkerung in Oberschlesien, in Krasnodębski Zdzisław, Städtke Klaus und Garsztecki Stefan (eds.) Kulturelle Identität und sozialer Wandel in Osteuropa: das Beispiel Polen, Hamburg, Verlag Krämer.
1998 Regionalny nacjonalizm. Śląska ideologia narodowa /The Regional Nationalism. The Sileisian National Ideology/, Borussia. Kultura-Historia-Literatura, 16.
1998 Regional and National Bonds in the Opole District of Silesia: Gielczyn Fifty Years Later, in Balla, Balint and Sterbling, Anton (eds) Ethnicity, Nation, Culture. Central and East European Perspektives, Hamburg, Verlag Krämer.
1997 Święte miejsca, kult bohaterów, języki. Mobilizacja etniczna ludności niemieckiej na Górnym Śląsku /Sacred Places, Heroes, Languages. The Vernacular Mobilisation of German Population in Upper Silesia/ in Dziewierski, Marek. Nawrocki, Tomasz (eds.) Grupa etniczna, region, tożsamość kulturowa, Katowice, Department of Sociology, Silesian University,
1997 Mniejszość czeska w Zelowie. Tożsamość etniczna i postawy patriotyczne. /The Czech Minority in Zelów. Ethnic Identity and Patriotic Attitudes/, in Kurcz, Zbigniew (ed.) Mniejszości narodowe w Polsce /National Minorities in Poland/, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
1997 The Czech Enclave in Poland. The Interethnic Relations in Local Community of Zelów, in Szczepański, S. Marek (ed.) Ethnic Minorities and Ethnic Majority. Sociological Studies of Ethnic Relation in Poland. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
1996 Česká mensina v Polsku. Proměny vyznamu česství v Zelové. Poznámky z vyzkumu, /The Czech minority in Poland. The Changing Meaning of Being Czech in Zelów. A Research Note/ Česky Lid, 1.
1996 Tożsamość etniczna Niemców na Górnym Śląsku /The Ethnic Identity of Germans in Upper Silesia/, Opcje. Kwartalnik Kulturalny, 4.
1996 National Minorities in Poland and Mechanism of their Ethno-National Revival migracijske teme, casopis za istraživanje migracija i narodnosti /Migration Themes. A Journal for Migration and Ethnic Studies/, Zagreb, 12.
1993 Procesy uprawomocnienia tożsamości etnicznej wśród Łemków w Polsce /The Legitimation of Ethnic Identity of Lemks in Poland/, W. Świątkiewicz (ed.), Świat społeczny i jego legitymizacje /The Social World and Its Legitimation/, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego.


Artykuły prasowe / Articles in newspapers

Podkarpacie, Miejsca Święte nr 5, 6, 7, 8, 2003.
Skoki w dół, Polityka, 12.1.2002,
Szczęśliwy stadion, Wspólny Chorzów, 10/2001.
Strażnicy miejsca świętego, Nowe Państwo, 18.3.2001,
Olbrzym, który skradł złoto Królowi, Nowe Państwo, 9.3.2001,
Na Podlasiu, Miejsca Święte nr 7, 8, 9, 10, 2002.

Wywiady /Interviews

Teorie i konflikty. Wywiad z Januszem Muchą, Opcje nr 3(44) 2002
Pisane dla goroli. O graffiti w Polsce, na Górnym Śląsku i w Chorzowie, Chorzowianin, 29.8.2001
Dwa pogranicza, Gazeta Opolska, 11.5.2001.

Projekty badawcze / Research projects

Socjologia mody

Raporty badawcze / Research raports
The National Ideologies of Dominant Minorities in Upper Silesia. Elite's Discourse, Individual Research Support Scheme Grant, Higher Education Support Programme of the Open Society Institute, Soros Foundation (RSS/HESP No.: 554/1995) 1995-1997.
The Bohemian Minority in Poland. The Changing Meaning of Being Czech in Zelów. Individual Research Support Scheme Grant, Central European University Foundation, Prague (CEU/RSS No.: 6/93) 1993-1994